Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou EUROBYTE SOFTWARE s.r.o., IČO: 28613694 (ďalej len 'predávajúci') a jej obchodnými partnermi (ďalej len 'kupujúci'). Odporúčame, aby sa kupujúci zoznámil s Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení a súvisiacimi predpismi.

Základné ustanovenia

Rozsah platnosti obchodných podmienok
Platnosť týchto obchodných podmienok sa výslovne obmedzuje na tovar objednaný prostredníctvom stránok, prevádzkovaných a vlastnených Predávajúcim. Jedná sa najmä o stránky v doméne eurobyte.eu a ďalšie, vrátane adries s týmito doménami súvisiacich (ďalej len 'Stránky').

Predávajúci:
Identifikácia predávajúceho: firma EUROBYTE SOFTWARE s.r.o., IČO: 28613694, Hážovice 2810, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 34729

Kupujúci
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov v obchodnej ponuke predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je pre konkrétny prípad osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pozri samostatný dokument Ochrana osobných údajov

Ceny

Veškeré prodejní ceny jsou smluvní. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího upozornění. Tato změna cen se netýká již provedených, avšak dosud neexpedovaných objednávek, které budou expedovány za cenu, za kterou byly provedeny.

Prodávající si vyhrazuje právo individuálního snížení cen (udělení slevy) uvedených na těchto stránkách vybraným kupujícím. Udělení slevy je ve výhradné kompetenci prodávajícího a kupujícímu na ně nevzniká právní nárok.

Odstoupení od smlouvy

V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia. V takom prípade je kupujúci povinný informovať predávajúceho písomne alebo e-mailom o svojom úmysle odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak bola pôvodná objednávka platená iným spôsobom ako kartou, musí žiadosť o odstúpenie obsahovať platné číslo bankového účtu, na ktorý si kupujúci želá vrátiť zaplatenú sumu. Za platné číslo bankového účtu sa považuje číslo vrátane smerového kódu banky, alebo číslo účtu vo formáte IBAN. Za rozhodujúci dátum sa považuje deň odoslania žiadosti.

Při splnění všech výše uvedených podmínek vznikne kupujícímu kredit, který bude odeslán na účet uvedený v žádosti, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení žádosti. U objednávek placených kartou bude platba vrácena přímo na účet svázaný s platební kartou. Povinnost prodávajícího nahradit kupujícímu tento kredit je považována za splněnou v okamžiku odeslání kreditu, a to i v tom případě, že účet nebo směrové číslo banky uvedl kupující chybně nebo uvedený účet patří jiné osobě než kupujícímu.

Dodací podmínky

Počítačové programy, data nebo předplatné služeb jsou dodávány výhradně elektronickou cestou. Kupující obdrží elektronickou poštou odkaz (URL adresu), z níž je oprávněn stáhnout zakoupený počítačový program, a dále registrační kódy, sloužící ke zprovoznění programu. Povinnost prodávajícího dodat zboží je považována za splněnou v okamžiku odeslání e-mailu s těmito informacemi na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, a to nezávisle na tom, zda kupující uvedl svoji e-mailovou adresu chybně nebo není zprávu schopen vyzvednout. Doba platnosti odkazu sloužícího ke stažení programu může být časově omezena, prodávající se však zavazuje, že bude funkční nejméně po dobu 30 dnů od data odeslání e-mailu.

Fakturace: V souladu s platnými právními předpisy je prodávající oprávněn zaslat kupujícímu daňový doklad o nákupu (fakturu) pouze elektronickou formou, pokud tato splňuje všechny náležitosti vyžadované zákonem. Tento doklad slouží i jako záruční list.

Závěrečná ustanovení

Ostatní vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platými právními předpisy Evropské unie a České republiky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 2.9.2019 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.